Hợp đồng dịch vụ với cá nhân: Tính pháp lý và ứng dụng
blog-details

Hợp đồng dịch vụ với cá nhân là gì?

Hợp đồng dịch vụ nói chung được định nghĩa rất chi tiết tại Điều số 315 của Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Cụ thể “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Từ định nghĩa trên, có thể hiểu hợp đồng dịch vụ với cá nhân đơn giản là thỏa thuận giữa một cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ. Trong đó, tổ chức cung cấp dịch vụ ở đây thường là doanh nghiệp.

Ngoài ra, chủ thể tham gia hợp đồng cũng có thể là cá nhân với cá nhân. Một bên chủ thể cá nhân là nhà cung cấp dịch vụ cho bên còn lại. Đây đơn giản là quan hệ cung ứng dịch vụ dựa theo thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất.

Tính hợp pháp khi ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân

Chủ thể của hợp đồng dịch vụ thường là cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với tổ chức kinh doanh. Bên cung cấp dịch vụ có thể là cá nhân hoặc tổ chức hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực đã đăng ký kinh doanh.

Trường hợp bên cung cấp dịch vụ là cá nhân, cá nhân đó cần đáp ứng điều kiện theo quy định mới nhất trong Nghị định số 39/2007/NĐ-CP. Cụ thể:

“Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại”. Chiếu theo nội dung trong Khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP. “Trường hợp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ này”. Chiếu theo nội dung trong Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 39/2007/NĐ-CP. Như vậy, cá nhân nếu muốn cung cấp dịch vụ hợp pháp cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, áp dụng bảng giá theo đúng quy định của từng ngành nghề kinh doanh.

Hợp đồng cá nhân với công ty ứng dụng trong trường hợp nào?

Hợp đồng dịch vụ cá nhân với công ty đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề. Tất cả chủ thể tham gia hợp đồng đều có quyền bình đẳng trao đổi nội dung thỏa thuận. Đồng thời, mỗi bên sẽ được hưởng quyền lợi đi đôi cùng trách nhiệm thực thi điều khoản hợp đồng.

Thực tế, hợp đồng dịch vụ cá nhân thường phát sinh trong 2 trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1: Phát sinh khi cá nhân sử dụng dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp hoặc cung cấp dịch vụ cho tổ chức doanh nghiệp. Trường cấp 2: Phát sinh khi tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho cá nhân hoặc sử dụng dịch vụ của cá nhân nào đó. Các ví dụ:

Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải của tổ chức doanh nghiệp. Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ quảng cáo của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ content cung cấp bởi cộng tác viên cá nhân. Công ty vệ sĩ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng cá nhân. …

Trên di động

Chúng tôi cung cấp ứng dụng trên nền tảng di động