Usecase - Quản lý hợp đồng
Tích hợp với hệ thống HRM
Ký hợp đồng theo template
Tạo và trình ký hợp đồng lao động
Xem xét hợp đồng lao động
Ký hợp đồng lao động bằng USB Token
Ký hợp đồng lao động trên mobile
Đóng dấu hợp đồng lao đồng bằng HSM
Trình ký hợp đồng thương mại
Duyệt hợp đồng thương mại
Ký hợp đồng thương mại
Đóng dấu hợp đồng thương mại
Đối tác ký hợp đồng thương mại

Trên di động

Chúng tôi cung cấp ứng dụng trên nền tảng di động