Usecase - Quản lý tài liệu nội bộ
Trình ký nội quy lao động
Thiết lập quy trình ký tài liệu
Duyệt tài liệu nội bộ
Ký duyệt trên điện thoại
Trình ký 10.000 tài liệu cùng lúc
Ủy quyền quyết toán thuế điện tử

Trên di động

Chúng tôi cung cấp ứng dụng trên nền tảng di động